O kreatívnom štúdiu 2nd sight Grafický dizajn, webdizajn, reklamné kampane... Výber z našich klientov Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku!

Ăšvod
GrafickĂ˝ dizajn
Firemná identita
Reklamné kampane
Internetová reklama
Fotenie umeleckých diel

Webdizajn a tvorba www stránok

Webdizajn a tvorba www stránok je v našom portfĂłliu sluĹľieb uĹľ od zaÄŤiatku šírenia internetu na Slovensku. VzhÄľadom na to, Ĺľe technolĂłgie, používateÄľskĂ© zvyklosti a názory na vytváranie webov sa rĂ˝chle menia, niektorĂ© servery sa doÄŤkali našich ĂşspešnĂ˝ch redizajnov.

Naša práca nespoÄŤĂ­va len v návrhu jednotlivĂ˝ch grafickĂ˝ch prvkov a kĂłdovanĂ­ do jazyka HTML, ale v systematickej tvorbe prehÄľadnej štruktĂşry, logickĂ©ho ovládania a prĂ­vetivĂ©ho prostredia pre používateÄľa.

MnoĹľstvo realizovanĂ˝ch webov a snaha ešte viac skvalitniĹĄ sluĹľby v oblasti tvorby internetovĂ˝ch stránok nás priviedli k myšlienke zaloĹľiĹĄ špecializovanĂş sesterskĂş firmu, zameranĂş na webdesign. SpoloÄŤnosĹĄ Xion, s.r.o. poskytuje komplexnĂ© webovĂ© sluĹľby - návrh, webdesign, tvorbu html, programovanie špeciálnych aplikáciĂ­, vlastnĂ˝ redakÄŤnĂ˝ systĂ©m (CMS), internetovĂ˝ marketing (SEO) i webhosting. Pozrite si aj webovĂş prezentáciu spoloÄŤnosti Xion so širšou ponukou sluĹľieb.

Ukážky dizajnu webových serverov

     
AD-joga Miloslavov    
AD-joga - plne responzívne webstránky zamerané na jogové kurzy
www.ad-joga.sk
   
   
Aupark HB Reavis Group
Aupark - webovĂ˝ server nákupnĂ©ho a zábavnĂ©ho centra   HB Reavis Group - stavebnĂ˝ developer
   
mládeĹľ.sk   Athletics.sk
MládeĹľ.sk - webovĂ˝ server Rady mládeĹľe Slovenska   Athletics.sk – dizajn a redakÄŤnĂ˝ systĂ©m webovĂ©ho servera pre SlovenskĂ˝ atletickĂ˝ zväz zdravotne postihnutĂ˝ch
   
Kremienok   Andrej ÄŽurkovskĂ˝ - web
Kremienok – webdizajn a redakÄŤnĂ˝ systĂ©m webovĂ©ho servera pre detskĂ˝ folklĂłrny sĂşbor   Andrej ÄŽurkovskĂ˝ – dizajn prvej a veÄľmi Ăşspešnej predvolebnej stránky budĂşceho primátora Bratislavy
   
Procus   Koxo - web pre mladĂ˝ch
Procus – inĹľinierska spoloÄŤnosĹĄ (webdesign a tvorba www stránok)   Koxo - prvĂ˝ informaÄŤnĂ˝ a diskusnĂ˝ server pre deti a mládeĹľ, ovládanie vĂ˝hradne flashovĂ˝mi prvkami